Η δοκιμασία κατά Παπανικολάου αποτελεί μια εξέταση μέσω της οποίας αναγνωρίζονται τα προσβεβλημένα από τον ιό HPV κύτταρα καθώς και οι μεταγενέστερες επιδράσεις του ιού στα κύτταρα αυτά. Οι πιο συχνές βλάβες είναι χαμηλής επικινδυνότητας και υποστρέφουν μόνες τους. Πιο σπάνια έχουμε υψηλού βαθμού αλλοιώσεις που χρήζουν θεραπείας.